เน็ตประชารัฐ

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่นเศรษฐกิจของประเทศ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ได้รับงานโครงการเน็ตประชารัฐโดยติดตั้งอย่างครอบคลุมทั่วจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและความชำนาญงาน สามารถติดตั้งจนแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมอำเภอเมือง, อำเภอคูเมือง, อำเภอห้วยราช, อำเภอกระสัง, อำเภอนางรอง, อำเภอประโคนชัย, อำเภอพุทไธสง, อำเภอแคนดง, อำเภอชำนิ

 ภาพระหว่างทำ


 

ภาพหลังทำ