ผลงานโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนบุคลากรครู-นักเรียนจำนวนมาก จำเป็นจะต้องมีระบบเน็ตเวิร์คทีมีประสิทธิภาพ เสถียร และรวดเร็ว ทางโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยไว้วางใจให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบ Network เข้ากับระบบเดิม